Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Všeobecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu je SONS ČR - Tyflopomůcky Praha.
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen kupující).
 3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy Zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku 9, odstavec 1 těchto obchodních podmínek.
 5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2012. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

2. Předmět smlouvy

 1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu.
 3. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při objednávání či registraci.
 4. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
 5. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost napravit, jakmile se o nich dozví.

3. Registrace kupujícího

 1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.
 2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek . V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.
 3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.
 4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím dopisu (e-mail, poštovní psaní) na adresu prodávajícího. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
 5. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.

4. Objednávka zboží

 1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
 2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
 3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník, zboží si může objednat i telefonicky na čísle 221 462 464, nebo e-mailem na adrese prodejna-pha@sons.cz.
  Pomůcky, které jsou vydávány na poukaz Zdravotní pojišťovny, lze objednat pouze zasláním poukazu na adresu Tyflopomůcky, Krakovská 21, 110 00 Praha 1.
 4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
 5. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 6. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
 7. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

5. Místo plnění

 1. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem předání zboží dopravcem kupujícímu. Místem plnění je v tomto případě provozovna dopravce nebo dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 2. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu - podnikateli objednané zboží je splněna okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Místem plnění je v tomto případě sklad prodávajícího na adrese provozovny.

6. Cena a platba

 1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.
 2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku 8.
 3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny dobírkou (hotově při předání zboží Českou poštou, s. p. nebo PPL), zboží lze uhradit i na účet u ČSOB Logo ČSOB 158702432 na základě vystavené faktury.
 4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím uhrazením pracovníkovi přepravní firmy, nebo připsání úhrady za zboží na účet. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
 5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 6. Zvolí-li kupující odběr zboží na naší prodejně, samozřejmě nebude počítáno poštovné. Zboží bude prodávající rezervovat 5 pracovních dnů od doručení objednávky. Kupující při osobním odběru může provést platbu v hotovosti nebo platební kartou - prodejna je vybavena platebním terminálem.

7. Dodací lhůta

 1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se jej vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) následujících pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce. Česká pošta s. p. uschovává nevyzvednuté zásilky (dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

8. Dopravní podmínky a cena za dopravu

 1. Platba při převzetí zboží: Kupujícímu je zboží doručeno Českou Poštou za expediční poplatek 60,- Kč. (včetně DPH).  Logo Česká pošta
 2. Platba předem na účet: Česká pošta expediční poplatek 60,- Kč.
 3. Platba při převzetí zboží: Kupujícímu je zboží doručeno zasilatelskou firmou DPD (balíky nad 5 kg a křehké zboží, např. váhy) za cenu 180,- Kč.
 4. Platba předem na účet: DPD za 140 Kč.
 5. Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů a počet balíků. V případě poškození nebo jakýchkoliv závad, je doporučeno kupujícímu tuto zásilku nepřebírat a nejlépe vzniklou skutečnost písemně oznámit dopravci samotnému či prodávajícímu.

9. Cena a platba

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.
 3. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede nejlépe číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

 1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 2. Při uplatnění reklamace vady za zboží se postupuje dle platného Reklamačního řádu, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek v rámci internetového obchodu.
 3. Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adrese provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci vad kupující vyznačí tyto vady a popíše, jakým způsobem se projevují.
 4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.
 5. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními Zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.
 6. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 29.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
 2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
 3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

12. Zásilky na Slovensko Znak Slovensko

 1. Pro Slovenskou republiku platí stejné obchodní podmínky jako pro Českou republiku s výjimkou způsobu platby a ceny dopravného.
 2. Přepravu zásilek na Slovensko pro nás zajišťuje dopravní společnost PPL a její zahraniční partner.
 3. Cena přepravného, platba při převzetí zásilky na dobírku je 300,- Kč. Logo PPL
 4. Platbu předem jsme vyloučili, cena bankovních poplatků při převodu je tak vysoká, že by tento způsob dodání by byl pro Vás i pro náš obchod nerentabilní.