Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  • poštou na adresu: Tyflopomůcky, Krakovská 21, 110 00 Praha 1
  • osobně na adrese: Tyflopomůcky, Krakovská 21, 110 00 Praha 1
 4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
  • Kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
  • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím včt. manuálů zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Zásilky zaslané na dobírku, nebudou přijaty!
  • podrobný popis závady.
 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  • poškození nadměrným zatěžováním,
  • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
  Na baterie se poskytuje záruka 6 měsíců.
 6. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta
 7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro vyřízení reklamace u zboží z dovozu je 60 kalendářních dnů.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 10. 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.